Boverket skriver:

Vad skall jag tänka på när jag installerar en kamin eller eldstad?

I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:4 finns allmänna krav på skydd mot uppkomst av brand, till exempel maximal temperatur på brännbart material, täthet, eldstadsplan framför kaminen etcetera. Vid nyinstallation och vid väsentliga ändringar av befintlig eldstad är du skyldig att göra en så kallad anmälan. Ta därför kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på om den ändring du gör kräver anmälan eller inte.

Kommunerna skriver:

Eldstad

När du ska installera eller väsentligt ändra en befintlig eldstad behöver du göra en anmälan till Byggnadsnämnden.
När vi fått in din anmälan bedömer vi om du kan få ett startbesked. Till ansökan ska du bifoga:
·       planritning i skala 1:100 där placering av eldstaden tydligt framgår.
·       vid installation eller ändring av rökkanal ska du bifoga en fasadritning i skala 1:100 där skorstenens placering är inritad, samt skorstens höjd över   taknock.

Startbesked
Först när du har fått ditt startbesked får du börja installera eldstaden. I startbeskedet fastställs en kontrollplan för åtgärden. I normalfallet behöver du ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd vid installation av eldstad.

Kontakta skorstensfejarmästare
Ta gärna tidigt kontakt med en skorstensfejarmästare som kan hjälpa dig i din planering. Tänk också på att installationen ska besiktigas i sin helhet, så bygg inte igen den innan besiktningen.

Slutbesked efter godkänd besiktning
För att du ska få använda din eldstad måste den bli godkänd i besiktningen som utförs av skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig. Besiktningsintyget ska tillsammans med begäran om slutbesked skickas till Byggnadsnämnden. Först efter att du fått ett slutbesked får eldstaden tas i bruk.
Har du en eldstad som är fem år eller äldre och fått en påminnelse om att skicka in handlingar för slutbevis eller slutbesked? Det vanligaste att behöva komplettera med är en signerad begäran om slutbesked eller slutbevis, eller ett godkänt besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästaren. I påminnelsebrevet står det vad vi efterfrågar för att kunna avsluta just ditt ärende hos oss.

Förbud mot att installera eldstad
Inom vissa detaljplaner är det inte tillåtet med eldstäder. Om du bor i ett område där eldstad inte är tillåtet kommer vi att informera dig om det när du gjort din anmälan.