Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. Du ansöker om förhandsbesked hos kommunens byggnadsnämnd.

Förhandsbeskedet visar om platsen är lämplig att bygga på
Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft. Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked.

Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Förhandsbeskedet berättar om du överhuvudtaget får bygga på platsen men utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked från byggnadsnämnden. Om platsen är olämplig får du ett negativt förhandsbesked. Byggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för att de handlägger din ansökan.

Ansök om förhandsbesked om du vill bygga utanför detaljplanerat område
Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det också vara lättare om du har ett positivt förhandsbesked.

I städer och samhällen finns oftast detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till och vilken typ av bebyggelse som får byggas. Utanför detaljplanerat område är det mer osäkert vad du får bygga och då kan det vara bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

Byggnadsnämnden prövar din ansökan utifrån lagar och riktlinjer
När byggnadsnämnden prövar din ansökan gör de en så kallad lokaliseringsprövning. Det betyder att byggnadsnämnden undersöker om platsen lämpar sig för det du vill bygga. Vid prövningen utgår nämnden bland annat från bestämmelserna i andra kapitlet i plan- och bygglagen och från riktlinjer i översiktsplanen.
Nämnden prövar inga detaljfrågor om till exempel byggnadens utformning eller exakta placering i förhandsbeskedet. Det gör de senare när du ansöker om bygglov.

Markområden ska användas för det som området är mest lämpat för
I plan- och bygglagen står bland annat att markområden ska användas för det som området är mest lämpat för. Det finns många saker att ta hänsyn till vid bedömningen, till exempel ska det passa med en byggnad på platsen med tanke på landskapet och den bebyggelse som redan finns i närheten. Det ska också vara lämpligt avstånd till naturområden, fornminnen, anläggningar, vägar samt ledningar i marken och luften. Det måste också gå att göra en väg fram till huset om det inte redan finns. Det måste också gå att ordna eget vatten och avlopp.

Byggnadsnämnden meddelar dina grannar om din ansökan
När du ansöker om förhandsbesked underrättar byggnadsnämnden grannar och andra som berörs, och ger dem möjlighet att yttra sig. I vissa fall får också Trafikverket, elbolag, telebolag, länsstyrelsen eller andra berörda myndigheter yttra sig. Grannar och andra berörda har oftast två till fyra veckor på sig att svara byggnadsnämnden.

Förhandsbeskedet ställer ofta upp villkor för det du ska bygga
Ett förhandsbesked är ofta förenat med vissa villkor. Ett villkor kan till exempel vara att du ska utforma huset på ett särskilt sätt så att det passar in i omgivningen. Ett annat villkor kan vara att infarten måste ligga på ett visst ställe för att vara trafiksäker.

Det kan ta lång tid innan du får förhandsbeskedet
Se till att ansöka om förhandsbesked i god tid, eftersom det ofta tar längre tid att handlägga ett förhandsbesked än ett bygglov. Det beror bland annat på att byggnadsnämnden ska besöka platsen och höra grannar och andra berörda. Det är oftast byggnadsnämnden som fattar beslutet, och det är vanligt att nämnden bara sammanträder en gång i månaden.

Du ska få beslutet senast 10 veckor efter din ansökan. Om byggnadsnämnden behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt. Tiden räknas från det att din ansökan anses vara komplett, alltså när byggnadsnämnden fått in de handlingar nämnden behöver för att handlägga din ansökan.

Både du och andra kan överklaga förhandsbeskedet
Om du får ett negativt förhandsbesked kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. De prövar självständigt ditt överklagande.

Om du får ett positivt förhandsbesked meddelar byggnadsnämnden vissa berörda om beslutet, och kungör det i Post- och Inrikes Tidningar. Efter det har de som berörs tre veckor på sig att överklaga. Om ingen överklagar kan du gå vidare i processen, till exempel genom att ansöka om bygglov eller stycka av tomten. Du får inte börja bygga förrän du har fått både bygglov och startbesked.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år
Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år från det att beslutet vann laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet. Byggnadsnämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller men det förutsätter att din ansökan om bygglov helt stämmer med ditt förhandsbesked.

Nämnden kan säga nej till bygglov på grund av sådant som inte prövades i förhandsbeskedet, till exempel byggnadens exakta placering, höjd eller fasadens utformning och färgsättning.

Läs vidare på Boverkets hemsida. Boverket