Detta gäller för friggebod

En friggebod är en komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Trots att du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.

Medgivande från grannar
Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Användningsområde
Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det viktiga är att den används som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Får en friggebod se ut hur som helst?
Friggeboden ska ha lämpligt utseende när det gäller form, färg och material.

Planbestämmelser
Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser i detaljplan. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på prickmark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Strandskydd
Om du bygger nära hav, sjö eller vattendrag krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta byggnadsnämnden för mer information.

Allmän väg
I närheten av en allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen för att uppföra eller bygga till en friggebod som kan påverka trafiksäkerheten. Detta gäller endast utanför detaljplanelagt område.

Byggnadsnämnden
Kontakta gärna byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga. De kan svara på om du får uppföra en friggebod på den plats och på det sätt som du har tänkt dig.

Läs vidare på Boverkets hemsida. Boverket