Anmälan

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Kontakta byggnadsnämnden om du är osäker på om behöver göra en anmälan. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

Du behöver anmäla följande, om det inte krävs bygglov:
·        rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
·        nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
·        ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
·        installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
·        installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
·        ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
·        underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
·        nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
·        uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter, så kallat attefallshus,
·        ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter, så kallat attefallshus,
·        tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus eller
·       bygga två takkupor på ett en- och tvåbostadshus som inte redan har takkupor, eller
·        inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Undantag som inte kräver en anmälan
Det finns undantag från kravet på anmälan. Undantagen beror bland annat på vilken åtgärd du ska utföra, vilken typ av byggnad eller anläggning det gäller och om du ska utföra åtgärden i område inom eller utanför detaljplan. Du behöver inte göra en anmälan för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som bland annat är:
·       en komplementbyggnad som tillhör ett en- eller tvåbostadshus, till exempel en så kallad friggebod
·       ett skärmtak, som inte kräver bygglov
·       en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus, som inte kräver bygglov på grund av att huset ligger utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse
·       en bygglovsbefriad ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Utanför detaljplanerat område behöver du inte anmäla varken rivning eller andra åtgärder som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Det krävs heller ingen anmälan för en liten tillbyggnad eller en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse (men om du bygger ett så kallat attefallshus och använder det som komplementbostadshus krävs alltid anmälan). Det krävs heller ingen anmälan för att bygga två lovbefriade takkupor utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller för det område där du bor. Om du däremot ändrar användningssättet från ekonomibyggnad till något annat behöver du bygglov.

Läs vidare på Boverkets hemsida. Boverket